Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

16:22
9336 ca35
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianaiwna naiwna
jakapaniblada
16:20
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething vialugola lugola
jakapaniblada
16:18
jakapaniblada
16:13
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?

Marcin Świetlicki: Tak.
Reposted frometerycznie eterycznie viamrautyna mrautyna
16:05
4980 c75b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialugola lugola

April 28 2015

jakapaniblada
16:56
6794 2995
Workout!
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakatisz katisz
16:48
1997 b5b2 500
Reposted fromtwice twice viaalicemeow alicemeow
jakapaniblada
16:42
0117 e8f3
Berta Pfirsich
Reposted fromOFFka OFFka viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
16:40
4056 a9cf 500
Reposted fromrepostedfrom repostedfrom viablueberries blueberries
jakapaniblada
16:39
Reposted fromshakeme shakeme viakattrina kattrina
jakapaniblada
16:38
9917 39c9
Reposted fromhideandseek hideandseek viafatu fatu
jakapaniblada
16:37
Reposted fromFlau Flau viafatu fatu
jakapaniblada
15:58
9918 47a0 500
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viafatu fatu
jakapaniblada
15:57
1846 48c9
and look at all the fucks I give!
Reposted fromnewperception newperception viafatu fatu
jakapaniblada
15:35
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
jakapaniblada
15:30
3669 ef24 500
Reposted fromkoprobo koprobo viagosialap gosialap
jakapaniblada
15:28
Play fullscreen
CHILLOUT
jakapaniblada
15:26
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viafatu fatu
jakapaniblada
15:21
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
jakapaniblada
15:20
6921 38d9 500
Reposted fromcorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl